BỘ MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Department of Food safety and Quality management)

1. Giới thiệu chung:

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm là một trong năm bộ môn thuộc khoa Công nghệ thực phẩm, được thành lập theo quyết định số 1455 QĐ-HVN, ký ngày 26/5/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Việc thành lập bộ môn nhằm giúp cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được định hướng một cách rõ nét trong lĩnh vực Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đúng ngành nghề cho các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

 

2. Đội ngũ cán bộ:

STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trưởng bộ môn

2

Phan Thị Phương Thảo

Thạc sĩ, NCS

Phó Trưởng bộ môn

3

Ngô Xuân Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Lê Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Vĩnh Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Lê Ngọc Thúy

Thạc sĩ

KTV

3. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

Chức năng:

 • Giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học các học phần có liên quan đến vi sinh vật, an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng;
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trên;
 • Hỗ trợ Khoa trong việc quản lý và vận hành chuyên ngành Quản lý chất lượng.

Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số học phần trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của Khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Khoa và Học viện phân công;
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện và của Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Học viện;
 • Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành;
 • Chủ trì việc đào tạo đại học cho chuyên ngành quản lý chất lượng; tham gia đào tạo một số học phần sau đại học chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

4. Môn học giảng dạy: 


Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giảng viên phụ trách

Bậc đại học

2

CP02008

Vi sinh vật đại cương

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

3

CP03007

Vi sinh vật thực phẩm

2

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

4

CP02007

An toàn thực phẩm

2

ThS. Ngô Xuân Dũng

6

CP03001

Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng

2

ThS. Phan Thị Phương Thảo

CP03034

Độc tố thực phẩm

2

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

CP03051

Kỹ thuật thanh tra an toàn thực phẩm

2

ThS. Nguyễn Vĩnh Hoàng

7

CP03025

Đồ án chuyên ngành QLCL và ATTP

1

ThS. Phan Thị Phương Thảo

CP02012

Phân tích rủi ro

2

ThS. Phan Thị Phương Thảo

CP03023

Luật thực phẩm

2

ThS. Phan Thị Phương Thảo

CP03031

Xử lý nước thải thực phẩm

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

CP03035

Công nghệ lên men thực phẩm

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

8

CP03066

Bệnh học thực phẩm

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

CP03071

Kiểm soát ngộ độc thực phẩm

2

ThS. Ngô Xuân Dũng

CP03002

Thực phẩm truyền thống

2

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Bậc sau đại học

1,2

CP06013

Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2,3

CP07016

An toàn thực phẩm nâng cao

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2,3

SH07016

Vi sinh vật thực phẩmnâng cao

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Các hướng nghiên cứu chính

-       Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt tính lên men cao, an toàn và ổn định ứng dụng cho các sản phẩm lên men truyền thống;

-       Ứng dụng vi khuẩn lactic trong sản xuất sản phẩm chức năng;

-       Nghiên cứu chiết xuất các chế phẩm sinh học, các bacteriocin và ứng dụng trong việc kháng các vi sinh vật gây bệnh và gây ngộ độc thực phẩm;

 Định hướng phát triển:

-       Nghiên cứu chế tạo các loại que thử (quickstick) phát hiện nhanh một số chất cấm và chất tồn dư hóa học trong thực phẩm;

-       Nghiên cứu chế tạo các kit định lượng để phát hiện nhanh và chính xác các vi sinh vật gây bệnh và gây ngộ độc thực phẩm;

-        Kết hợp với Tổng cục tiêu chuẩn Việt Nam và các cơ quan Bộ, ngành có liên quan xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định cho các sản phẩm chủ lực và có xu thế cạnh tranh cao.

-        Triển khai các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm tại địa phương và Học viện;

-        Tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu đạt được với cơ sở sản xuất.

6. Biên soạn giáo trình – bài giảng – tài liệu tham khảo

 • Bệnh do truyền lây và ô nhiễm qua thực phẩm học thực phẩm (2017)
 • Vi sinh vật thực phẩm (2018)
 • Công nghệ lên men thực phẩm (2018)

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ