DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Tổng số cán bộ trong khoa: 40 CBVC

Trong đó: Giảng viên: 29

                Trợ lý chuyên trách: 4

                Kỹ thuật viên: 7

STT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

PSG.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng BM

CNSTH

ntbthuy@vnua.edu.vn

2

TS. Vũ Thị Kim Oanh

Phó Trưởng BM

CNSTH

vtkoanh@vnua.edu.vn

kimoanvuthi@yahoo.com

3

TS. Hoàng Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

CNSTH

lunaskavn@yahoo.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Nga

Giảng viên

CNSTH

ngacntp@gmail.com

5

KS. Nguyễn Thị Liên Minh

KTV

CNSTH

ntlminh@vnua.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

CNSTH

hanh.pht@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Trọng Thăng

Giảng viên

CNSTH

trongthang6886@vua.edu.vn

8

TS. Lại Thị Ngọc Hà

Trưởng BM

HS -CNSHTP

lnha1999@yahoo.com

9

TS. Nguyễn Thị Lâm Đoàn

Phó Trưởng BM

HS -CNSHTP

nlddoan@yahoo.com

10

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng khoa

HS -CNSHTP

hoanganhcntp@vnua.edu.vn

hoanganh.cntp@gmail.com

11

TS. Hoàng Hải Hà

Giảng viên

HS -CNSHTP

hoanghaduchuy@gmail.com

12

ThS. Trần Thị Hoài

Giảng viên

HS -CNSHTP

13

ThS. Nguyễn Xuân Bắc

KTV

HS -CNSHTP

nguyenxbac@gmail.com

14

 

15

ThS. Vũ Thị Hằng

Giảng viên

HS -CNSHTP

vuhangcntp@gmail.com

Vuhangcntp@vnua.edu.vn

16

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Phó trưởng khoa, Trưởng BM

TP&DD

ttlhuong.cntp@vnua.edu.vn

17

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phó Trưởng BM

TP&DD

hoanglan27@yahoo.fr

18

TS. Trần Thị Nhung

Giảng viên

TP&DD

tranthinhung0185@gmail.com

19

ThS. Lê Mỹ Hạnh

Giảng Viên   TP&DD

20

ThS. Nguyễn Trường Thành

KTV

TP&DD

thanhcntp@gmail.com

ntthanh@vnua.edu.vn

21

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng BM

QLCL&ATTP

nttthuycntp@vnua.edu.vn

22

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

QLCL&ATTP

nguyetlmh@yahoo.com

23

ThS. Ngô Xuân Dũng

Giảng viên

QLCL&ATTP

dungcntp@gmail.com

24

ThS. Phan Thị Phương Thảo

Phó Trưởng BM

QLCL&ATTP

phanphuongthao.cntp@gmail.com

25

ThS. Nguyễn Vĩnh Hoàng

Giảng viên

QLCL&ATTP

hoangnv92@gmail.com

26

ThS. Lê Thị Ngọc Thúy

KTV   QLCL&ATTP

 

27

PGS.TS. Trần Thị Định

Trưởng BM

CNCBTP

ttdinh@vnua.edu.vn

28

TS. Đinh Thị Hiền

Phó Trưởng BM

CNCBTP

hienhd2001@yahoo.com

29

TS. Nguyễn Đức Doan

Giảng viên

CNCBTP

nd.doan@vnua.edu.vn

30

TS. Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên

CNCBTP

tranthuhang_cntp@yahoo.com

31

TS. Giang Trung Khoa

Phó trưởng khoa

CNCBTP

giangtrungkhoa@gmail.com

gtkhoa@vnua.edu.vn

32

KS. Nguyễn Thị Huyền

KTV

CNCBTP

nthuyen2010@gmail.com

33

ThS. Nguyễn Thị Quyên

Giảng viên

CNCBTP

quyenntcntp@gmail.com

34

ThS. Vũ Quỳnh Hương

Giảng viên

CNCBTP

vqhuong@vnua.edu.vn

35

KS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trợ lý

Trợ lý vật tư

thanhhuong2211vn@yahoo.com

nthuong@vnua.edu.vn

36

KS. Nguyễn Thị Hồng

Trợ lý

Trợ lý Tổ chức

nthong@vnua.edu.vn

37

KS. Hồ Thu Trang

Trợ lý

Trợ lý đào tạo ĐH

hothutrang94@gmail.com

38

ThS. Đỗ Thị Hồng Hải

Trợ lý

Trợ lý KH&HTQT

ngochaifst@gmail.com

39

ThS. Phạm Thị Dịu

KTV

TNTT

diu48cntp@gmail.com

40

KS. Nguyễn Thị Hồng

KTV

TNTT

nguyenthihong.vnua@gmail.com


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ