*Tầm nhìn: 
Khoa Công nghệ thực phẩm sẽ trở thành một trong những Khoa hàng đầu về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, cũng như của cả nước. Khoa đủ khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn về lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, và chủ động hội nhập quốc tế:
* The vision:
The Faculty of Food Technology will become one of the top faculties in the quality of training and scientific research in the University, as well as the whole country. The Faculty is capable of solving practical problems in the field of food technology, post-harvest technology, and active international integration*Sứ mạng:
Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng được nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, phục vụ tốt đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước nhà;
- Chủ động hội nhập quốc tế, có ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực chuyên ngành, trước hết trong khu vực ASEAN
* The mission:
- To be a center for training high-quality human resources and scientific research in order to transfer technology into the social demands in the field of food technology, post-harvest technology and good service leading to the social-economic development of the country;
- Take initiative in international integration, having positive influence in the specialized field, first of all in the ASEAN region

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ