Tầm nhìn

Khoa Công nghệ thực phẩm trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Việt Nam và khu vực, đủ năng lực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thựcphẩm.

 

Vision

Faculty of Food Science and Technology (FST) is striving tobe one of theleading faculties in terms of training and research in Vietnam and region, capable of solving theoretical and practical issues in the field of food science and technology.

  

Sứ mạng

Khoa Công nghệ thực phẩm là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

 

Mission

Faculty of Food Science and Technology is a center for training high quality human resources, research and technology transfer to meet the demands of society in food science and technology and providing good service for the country'ssocio-economic development and proactive international integration.

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ