Chức năng và Nhiệm vụ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

1. TRƯỞNG KHOA 

PGS.TS.NGUYỄN HOÀNG ANH

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

2.1. GVC.TS. GIANG TRUNG KHOA

2.2. PGS.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

1. TRƯỞNG KHOA 

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý toàn diện khoa theo quy định phân cấp của Trường. Xây dựng chương trình, nội dung, mục tiêu đào tạo đại học, sau đại học các ngành thuộc khoa thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa, trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường, Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thực hiện, quản lý các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công.

2. Có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý toàn diện về nhân sự, đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng khoa, Trưởng phó đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành. Đánh giá công chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa.

3. Lập kế hoạch xin tuyển dụng viên chức giảng dạy, hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch phát triển của khoa nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ phục vụ, đảm bảo sự phát triển liên tục cho khoa. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm, xét chọn cán bộ đi học tập dài hạn, ngắn hạn ở trong và ngoài nước theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Quản lý toàn diện sinh viên chính quy, sinh viên học theo hình thức VLVH, học viên ngắn hạn mở tại Trường theo chuyên ngành do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn, Liên chi đoàn khoa, Chi Hội sinh viên khoa thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa.

5. Chủ động sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm và quản lý cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại theo kế hoạch phân công, phân cấp.

7. Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có liên quan và các công tác do Hiệu trưởng phân công.

8. Trưởng khoa có quyền ký và đóng dấu Trường các văn bản quản lý hành chính thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

9. Trưởng khoa có quyền uỷ quyền cho Phó trưởng khoa các công việc cụ thể nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc uỷ quyền đó.

10. Trưởng khoa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban, Hội nghị do Hiệu trưởng triệu tập. Nếu vắng có lý do phải báo cáo xin phép Hiệu trưởng.

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Phó trưởng khoa được Trưởng khoa phân công phụ trách một số công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phụ trách.

2. Có trách nhiệm và toàn quyền quyết định các công việc khi được Trưởng khoa uỷ quyền và phải báo cáo với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định triển khai. Cùng với Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định đã triển khai.

3. Tham dự đầy đủ các buổi họp, Hội nghị do Khoa, Trường tổ chức, khi vắng mặt hoặc đi công tác có trách nhiệm báo cáo xin phép Trưởng khoa.

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

 

1. BỘ MÔN HS – CNSHTP

TS. LẠI THỊ NGỌC HÀ

2. BỘ MÔN TP – DD

PGS.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

3. BỘ MÔN CNSTH

PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

4. BỘ MÔN CNCBTP

PGS.TS. TRẦN THỊ ĐỊNH

5. BỘ MÔN QLCL&ATTP

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng về quản lý và lãnh đạo bộ môn thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra về đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn.

- Phân công, theo dõi, giám sát cán bộ giảng dạy (kể cả giáo viên thỉnh giảng), nhân viên phục vụ thực hiện và hoàn thành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Phân bổ, theo dõi, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được Khoa phân bổ cho bộ môn theo đúng mục đích và có hiệu quả.

- Phân công giáo viên cố vấn học tập các lớp sinh viên, quản lý về chuyên môn học viên cao học, nghiên cứu sinh sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn;

- Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả; ký xác nhận vào đề thi trước khi thi, ký xác nhận vào bảng điểm của cán bộ giảng dạy trong bộ môn phụ trách môn học trước khi gửi Trợ lý đào tạo khoa và phòng Đào tạo Trường.

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được Khoa và Trường giao cho Bộ môn quản lý.

- Thiết kế các đề tài nghiên cứu khoa học, phân công hợp lý CBGD trong bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học và chuyên môn tập thể tại Bộ môn.

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, những quy định của khoa và Nhà trường trong phạm vi bộ môn;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ, tuyển dụng, hợp đồng lao động.

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban tại Khoa, các buổi họp, hội nghị do Nhà trường tổ chức; nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép Trưởng khoa và cử người thay thế.

- Tổ chức giao ban Bộ môn đầu tuần để triển khai các hoạt động của Bộ môn và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công.

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

DANH SÁCH CÁC PHÓ BỘ MÔN

1. BỘ MÔN HS – CNSHTP

TS. NGUYỄN THỊ LÂM ĐOÀN

2. BỘ MÔN TP – DD

TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

3. BỘ MÔN CNSTH

TS. VŨ THỊ KIM OANH

4. BỘ MÔN CNCBTP

TS. ĐINH THỊ HIỀN

5. BỘ MÔN QLCL&ATTP

ThS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

- Được Trưởng bộ môn giao phụ trách công việc cụ thể trong bộ môn và chịu trách nhiệm về công việc được giao;

- Khi được uỷ quyền của Trưởng Bộ môn có toàn quyền quyết định về các công việc của Bộ môn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa, Hiệu trưởng Nhà trường. Phó Bộ môn có trách nhiệm báo cáo các công việc được giao và những công việc đã triển khai, quyết định thay Trưởng Bộ mô trong thời gian được uỷ quyền.

- Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban do Trưởng Bộ môn uỷ quyền và các buổi họp, hội nghị do Nhà trường tổ chức nếu có thành phần; Nếu vắng mặt có lý do phải báo cáo, xin phép Trưởng Bộ môn.

 

CÁC TRỢ LÝ

 

 

 

 

1. TRỢ LÝ SAU ĐẠI HỌC, KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

ThS. ĐỖ THỊ HỒNG HẢI

 

 

 

 

 

2. TRỢ LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

KS. HỒ THU TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

3.TRỢ LÝ VẬT TƯ, PHÒNG MÁY VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

KS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

4. TRỢ LÝ TỔ CHỨC VÀ VĂN PHÒNG

KS. NGUYỄN THỊ HỒNG

1. TRỢ LÝ SAU ĐẠI HỌC, KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

a, Quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ

- Triển khai các kế hoạch đăng ký các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học đúng hạn.

- Hỗ trợ tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng KH-CN đã được ký kết.

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp khoa. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

-Chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Trung tâm TTTV khoa.

b, Quản lý đào tạo sau đại học

- Quản lý thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học của khoa

- Lập kế hoạch đào tạo sau đại học theo kỳ và theo năm, gửi thời khóa biểu cho các bộ môn, các giáo viên thỉnh giảng

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, kết quả học tập của học viên lên trang web của khoa (qua bộ phận Thông tin - Thư viện).

- Quản lý kết quả học tập của học viên.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại có liên quan đến kết quả học tập của học viên.

2. TRỢ LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a) Quản lý đào tạo

- Quản lý thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc các bậc đào tạo của khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo theo kỳ và theo năm, gửi thời khóa biểu cho các bộ môn

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, kết quả học tập của sinh viên lên trang web của khoa (qua bộ phận Thông tin - Thư viện).

b) Quản lý điểm sinh viên

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Tham mưu cho trưởng khoa về việc khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp, học theo tiến độ nhanh, tiến độ chậm, ngừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường, cử đi đào tạo ở nước ngoài, thi và công nhận tốt nghiệp, chuyển tiếp học sau đại học cho sinh viên trong khoa.

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại có liên quan đến kết quả học tập của sinh viên.

 

3. TRỢ LÝ VẬT TƯ, PHÒNG MÁY VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

*Chức năng

Tham mưu cho trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp, tư vấn mua sắm, quản lý các trang thiết bị;

*Nhiệm vụ

- Quản lý hệ thống điện nước có chất lượng, kịp thời, tiết kiệm. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho trưởng khoa.

- Phối hợp với các bộ môn nghiệm thu và đưa vào sử dụng các trang thiết bị.

- Hỗ trợ lập các dự án đầu tư

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.

4. TRỢ LÝ TỔ CHỨC

1. Chức năng

Tham mưu cho trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác tổ chức cán bộ trong khoa

2. Nhiệm vụ

- Triển khai các công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp..và cử cán bộ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước từ các phòng ban của trường.

- Quản lý lý lịch cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

- Phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ viên chức.

- Hỗ trợ Trưởng khoa kiểm tra các bộ môn về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý sinh viên và triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện, xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật, công lao động…

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức một số sự kiện dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa.

KHỐI KỸ THUẬT VIÊN

1. BỘ MÔN HS – CNSHTP

ThS. NGUYỄN XUÂN BẮC

2. BỘ MÔN TP – DD

ThS. NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH

3. BỘ MÔN CNSTH

KS. NGUYỄN THỊ LIÊN MINH

4. BỘ MÔN CNCBTP

KS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

5. BỘ MÔN QLCL&ATTP

ThS. LÊ THỊ NGỌC THÚY

6. PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

ThS. PHẠM THỊ DỊU

KS. NGUYỄN THỊ HỒNG

 

- Phục vụ thực tập các môn học của bộ môn

- Quản lý và vận hành phòng thí nghiệm, các loại máy móc, thiết bị của Bộ môn;

- Giúp SV Thực tập;

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khi có yêu cầu.

- Làm sạch toàn bộ hệ thống điện, nước, cống liên quan đến Bộ môn;

- Mỗi kì học đều phải kiểm tra thiết bị và dụng cụ, hóa chất( mua sắm ,tu bổ thiết bị hỏng hóc, mua hóa chất phục vụ cho các môn học).

 

KHỐI GIẢNG VIÊN

BỘ MÔN HS – CNSHTP

1.TS. LẠI THỊ NGỌC HÀ

2. PGS.TS. NGUYỄN HOÀNG ANH

3.TS.NGUYỄN THỊ LÂM ĐOÀN

4.TS. HOÀNG HẢI HÀ

5.TS. VŨ THỊ HẰNG

6. ThS. TRẦN THỊ HOÀI

BỘ MÔN TP – DD

1. PGS.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

2. TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

3. TS. TRẦN THỊ NHUNG

4. 

BỘ MÔN CNSTH

1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

2. ThS. NGUYỄN THỊ HẠNH

3. TS. VŨ THỊ KIM OANH

4. TS. HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT

5. ThS. NGUYỄN THỊ THU NGA

6. ThS. NGUYỄN TRỌNG THĂNG

BỘ MÔN CNCBTP

1. PGS.TS.TRẦN THỊ ĐỊNH

2.TS. ĐINH THỊ HIỀN

3. TS. GIANG TRUNG KHOA

4. TS. TRẦN THỊ THU HẰNG

5. TS. NGUYỄN ĐỨC DOAN

6. ThS. NGUYỄN THỊ QUYÊN

7.ThS. VŨ QUỲNH HƯƠNG

BỘ MÔN QLCL- ATTP

1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

2.ThS. LÊ MINH NGUYỆT

3. ThS. NGÔ XUÂN DŨNG

4. ThS. NGUYỄN VĨNH HOÀNG

5. ThS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

NHIỆM VỤ GIẢNG VIÊN:

+ Giảng dạy các bậc đào tạo (ít nhất 02 môn học do bộ môn phân công), hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập môn học, làm đề tài thực tập tốt nghiệp

+ Viết giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ học tập theo sự phân công của bộ môn.

+ Nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các quy chế của Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường Đại học, các quy định của Trường. Hoàn thành định mức lao động theo chức danh.

+ Học tập, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người học. Tham gia công tác quản lý đào tạo thông qua hoạt động chuyên môn của bộ môn, khoa, của các đoàn thể trong Trường khi được phân công, bổ nhiệm.

+ Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Pháp lệnh Cán bộ công chức.

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ