HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   71  /CNTP                                                                              Hà Nội, ngày  09   tháng 09   năm 2019

V/v kế hoạch tổ chức

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên  kì 2 2018-2019

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

CỦA SINH VIÊN KÌ 2 2018-2019

 

                 Kính gửi: Sinh viên trong toàn khoa – Khoa Công nghệ thực phẩm

 

Căn cứ vào thông báo số 1249/HVN-CTCT-CTSV ngày 06 tháng 09 năm 2019 về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kì 2 năm học 2018-2019, khoa Công nghệ thực phẩm xin gửi tới sinh viên trong toàn khoa kế hoạch cụ thể như sau:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Thông báo, gửi mẫu phiếu đánh giá, hướng dẫn đến các lớp.

10/9/2019

TLĐT/SV

2

LCĐ đề xuất danh sách khen thưởng đối với sinh viên học kì 2 2018-2019 về Khoa (tối đa 10% số lượng sinh viên của cả lớp)

12/9/2019

LCĐ

3

Các lớp tổ chức họp lớp xét điểm rèn luyện (Gửi lịch đăng kí cho TLĐT trước 17h ngày 11/09)

12-17/09/2019

SV

4

Tổ công tác sinh viên khoa (Cán bộ được phân công) rà soát cùng lớp trưởng, bí thư chi đoàn.

19-20/09/2019

Tổ CTSV/

LT/BT

5

Tổ công tác sinh viên (Cán bộ được phân công) khoa gửi kết quả rà soát về TLĐT trước 17h ngày 20/09/2019

20/09/2019

Tổ CTSV

6

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả rèn luyện toàn khoa vào 14h ngày 23/09/2019

23/09/2019

BCN/TLĐT/

LT/BT

7

Danh sách cán bộ phụ trách:

Khóa 63: Thầy Trường Thành (0989658724)

Khóa 62: Cô Hồng (0985086370)

Khóa 61: Cô Thanh Hương (0982228211)

Khóa 59,60: Cô Yến (0356753105)

                                                                                                    KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                GIANG TRUNG KHOA