HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

____________________

Số: 61/TB-CNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

                                                             


THÔNG BÁO 

V/v đăng ký tham dự khóa tập huấn về chuỗi giá trị thực phẩm từ các doanh nghiệp Nhật Bản


Kính gửi:  Các lớp sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm

 

Trong khuôn khổ dự án “phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thực phẩm thông qua các trường Đại học trong khu vực ASEAN”, Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với Khoa Công nghệ thực phẩm tổ chức khóa tập huấn về chuỗi giá trị thực phẩm

Thông tin chung của khóa tập huấn:

-         Thời gian: từ ngày 23/7/2018 – 3/8//2018;

-         Địa điểm dự kiến: Hội trường A – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam;           

-         Giảng viên: các chuyên gia đến từ các công ty sản xuất thực phẩm Nhật Bản.

-         Quyền lợi của sinh viên tham dự: Chứng chỉ từ Khóa tập huấn.

-         Nghĩa vụ: Tham dự đầy đủ tất cả các buổi trong khóa tập huấn.

-         Ngôn ngữ sử dụng: Việt – Nhật.

-         Đối tượng tham gia: Sinh viên thuộc câu lạc bộ tiếng Anh Khoa Công nghệ thực phẩm, K60, K61 và K62 chưa được tham gia khóa tập huấn này trong các năm trước và ưu tiên các sinh viên có năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

 

STT

Đối lượng tham gia

Số lượng SV/lớp

Số lớp

Tổng cộng

1

Sinh viên khóa 60

16

5

80

2

Sinh viên khóa 61

8

5

40

3

Sinh viên khóa 62

7

4

28

4

Thành viên câu lạc bộ

tiếng Anh của Khoa

7

 

7

Tổng cộng:

14

155

Khoa Công nghệ thực phẩm đề nghị lớp trưởng các lớp triển khai thông báo này đến tất cả các bạn sinh viên trong lớp và gửi danh sách sinh viên đăng ký tham gia cho Trợ lý Hợp tác quốc tế của Khoa bản cứng (có chữ ký của lớp trưởng) và bản mềm qua email: honghaifst@gmail.com, trước ngày 15/06/2018 theo form excel trong biểu mẫu đính kèm.

Trân trọng./.

 

  Nơi nhận: - Như trên;                                                                                     PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

                  - Lưu VP khoa.