HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 14/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 20 trực tuyến

của Đại học Nông nghiệp Tokyo – Nhật Bản

 

Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), Nhật Bản thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 20 (ISS20) trực tuyến.

Đối tượng: Sinh viên bậc đại học.

Số lượng: 02

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường;

- Trình độ tiếng Anh tốt;

- Có kỹ năng thuyết trình, thiết kế poster và hoạt động nhóm.

Thời gian:   Ngày 14-17/9/2021

Chủ đề: Kết nối hành động, nghiên cứu và giáo dục về chuỗi giá trị nông nghiệp để có được môi trường, xã hội và kinh tế bền vững (Linking Actions, Research and Education in Agricultural Value Chains to Achieve Environmental, Social and Economic Sustainability”.

Thông tin tham khảo và dự tuyểnTài liệu chi tiết của các chương trình kèm theo Thông báo này.

Hồ sơ dự tuyển:

1)  Đơn đăng ký tham gia (sinh viên tự chuẩn bị, tham khảo mẫu đơn dự tuyển tại trang https://htqt.vnua.edu.vn/quan-ly-doan-ra/quy-dinh-cu-sinh-vien-di-nuoc-ngoai);

1)    Kết quả học tập tích lũy tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

2)    Bản sao chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị sử dụng đã được công chứng ((ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; chấp nhận chứng nhận năng lực tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế của Học viện (CIED) xác nhận);

3)    Minh chứng về các sự kiện thuyết trình/thiết kế poster đã tham gia;

4)    Minh chứng về khả năng hoạt động nhóm.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển (bản scan) gửi về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vnchậm nhất ngày 01/6/2021 để Học viện: 1) lựa chọn, đề cử ứng viên phù hợp nhất; 2) hoàn thiện thư đề cử của Học viện gửi phía bạn; 3) hướng dẫn sinh viên trúng tuyển tóm tắt bài tham luận gửi phía bạn đăng ký tham gia Chương trình (nếu cần)./.   

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long